Onze Algemene Voorwaarden

Op al onze opleidingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij inschrijving gaat men akkoord met deze voorwaarden.

Wij adviseren je dan ook om deze aandachtig door te nemen voordat je je inschrijft.

Door middel van het invullen en verzenden van het inschrijfformulier meld je je definitief aan voor de opleidingen en bijbehorende examens.


Artikel 1 Definities

1. Onder “opdrachtnemer” wordt de vennootschap onder firma Opleidingen 2000 alsmede diens eventuele rechtsopvolger(s) verstaan. Waar hierna "Opleidingen 2000" is vermeld, wordt bedoeld: opdrachtnemer.

2. Onder “opdrachtgever” wordt diegene verstaan die een overeenkomst van opdracht aangaat met Opleidingen 2000.

3. Een "training" is een instructie omtrent een of meerdere onderwerpen met de bedoeling een bepaalde vaardigheid of kennisniveau te bereiken, die enkele dagen tot enkele weken beslaat. Voor training kan ook "cursus" en vice versa gelezen worden.

4. Een "opleiding" is een training van drie of meer weken.

5. Een instructie omvat het binnen enkele uren of dagen uitleg te geven omtrent een specifiek onderwerp.


Artikel 2 Algemene Bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden van Opleidingen 2000. Zij zijn tevens van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, in welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Opleidingen 2000.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk door opdrachtnemer zijn geaccepteerd. Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en hetgeen schriftelijk anders is overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang.

3. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend. Tenzij anders schriftelijk bepaald gelden zij slechts als een uitnodiging tot het plaatsen en/of verstrekken van een opdracht en zijn ze slechts geldig tot 14 kalenderdagen na dagtekening.

4. Tenzij schriftelijk anders bepaald zijn alle in deze voorwaarden, offertes, bevestigingen et cetera genoemde bedragen in euro's inclusief omzetbelasting (B.T.W.) in het geval van een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en exclusief omzetbelasting in het geval van alle anderen.

5.De in deze voorwaarden bedoelde tarieven, bedragen of anderszins kunnen jaarlijks per 01 januari worden verhoogd met een redelijk bedrag aan prijscompensatie. Als redelijk wordt in ieder geval de consumenten koopprijscorrectie verstaan. Overige tariefwijzigingen zijn eveneens mogelijk. Opleidingen 2000 zal in het laatstgenoemde geval een maand voordat de nieuwe tarieven in werking treden, de opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt indien de opdrachtgever het niet binnen één maand na kennisgeving door opdrachtnemer, schriftelijk heeft ingeroepen. Tariefwijzigingen gelden tevens voor lopende opdrachten. Bij een ontbinding door de opdrachtgever op de wijze als in dit lid beschreven wordt afgewikkeld conform het tarief dat de opdrachtgever verschuldigd voordat de tariefswijziging plaatsvond. Indien een dergelijke (of hogere) verhoging het gevolg is van een overheidsmaatregel, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. Alle overeenkomsten worden als overeenkomst van opdracht aangegaan. Opleidingen 2000, diens medewerkers en hulppersonen handelen bij de uitvoering van de overeenkomst zelfstandig en dus zonder sturing of inmenging door de opdrachtgever.

7. Indien opdrachtgever een vennootschap onder firma of maatschap is, of indien de overeenkomst met meerdere opdrachtgevers is aangegaan, zijn de afzonderlijke vennoten, respectievelijk maten en opdrachtgevers voor tekortkomingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk jegens Opleidingen 2000.

8. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens Opleidingen 2000 kunnen ontlenen.

9. De betreffende opdracht hoeft niet persoonlijk door Opleidingen 2000 te worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opleidingen 2000 is bevoegd de overeenkomst zo nodig door derden te laten uitvoeren, mits daardoor door haar de nodige zorgvuldigheid wordt betracht.

10. Opleidingen 2000 is bevoegd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, mits daarbij door haar dezelfde kwaliteit wordt gegarandeerd. Een dergelijke overdracht dient schriftelijk door Opleidingen 2000 aan de opdrachtgever te worden medegedeeld.

11. Cessie of verpanding van eventuele vorderingen op Opleidingen 2000 door opdrachtgever is uitgesloten.

12. Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden in strijd is met wetgeving geschreven ter bescherming van de rechten van natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dat de strijdige bepaling in overeenstemming gebracht wordt met het geldend recht, doch voor het overige geheel in stand blijft.

13. Het is opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers of hulppersonen van Opleidingen 2000 in dienst te nemen of met hen een overeenkomst van opdracht of daarop gelijkende overeenkomst dan wel constructie aan te gaan. Indien opdrachtgever in strijd met dit beding handelt, is deze een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van €40.000,00 per incident verschuldigd, dan wel, naar keuze van Opleidingen 2000, de daadwerkelijk geleden schade.

14. Hetgeen Opleidingen 2000 krachtens de overeenkomst aan opdrachtgever verschuldigd is, is ongeacht het gewenste of behaalde resultaat. Opleidingen 2000 heeft ten aanzien van deze diensten uitsluitend een inspanningsverplichting en is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen nimmer aansprakelijk voor het behalen of uitblijven van een bepaald resultaat.


Artikel 3 Niet-toerekenbare tekortkoming

1. Van een niet toerekenbare tekortkoming is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Opleidingen 2000, en verder iedere niet voorziene omstandigheid waardoor van haar redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

2. Onder deze omstandigheden worden onder meer verstaan: technische storingen, computerstoringen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen; doch zijn daartoe niet beperkt.

3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Opleidingen 2000 het recht om hetzij de opdracht op te schorten voor de duur van de belemmering, hetzij de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel buitengerechtelijk of door rechterlijke tussenkomst te laten ontbinden. Opleidingen 2000 is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De opdrachtgever is in dat geval gehouden de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, dan wel de overeengekomen vergoeding aan Opleidingen 2000 te voldoen.


Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door Opleidingen 2000 geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook aanvaard. Voor zover enige aansprakelijkheid toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Opleidingen 2000 inzake diens verzekering in dat specifieke geval daadwerkelijk uitkeert. Voor het geval een rechtscollege mocht bepalen dat Opleidingen 2000 een schadebedrag dient uit te keren, ook al gaat de verzekeraar in dat specifieke geval niet tot enige uitkering over, geldt dat het alsdan uit te keren bedrag in geen geval hoger zal zijn dan de daadwerkelijk door Opleidingen 2000 in dat geval genoten omzet.

2. Opdrachtgever vrijwaart Opleidingen 2000 voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt Opleidingen 2000 in voorkomende gevallen schadeloos.

3. Opleidingen 2000 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken of hebben beperkt, is Opleidingen 2000 gerechtigd, en daartoe door opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens opdrachtgever te aanvaarden.

4. Door partijen afgesproken en door Opleidingen 2000 gemelde data ter zake door haar uit te voeren werkzaamheden kunnen niet als fataal worden aangemerkt, maar zijn streefdata. Bij overschrijding van die streefdata is Opleidingen 2000 dan ook nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.


Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever dient bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met Opleidingen 2000.

2. De opdrachtgever verbindt zich, zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een verstrekte opdracht. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de door deze aangeleverde gegevens, alsmede dat deze te allen tijde de voor handen zijnde informatie (zoals juiste adressering) compleet, volledig en tijdig aan Opleidingen 2000 overlegt.

3. Opdrachtgever is gehouden om wijziging van contact- en overige gegevens, als ook een eventuele wijziging van rechtsvorm onmiddellijk schriftelijk aan Opleidingen 2000 kenbaar te maken.

4. Indien de opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Opleidingen 2000 voldoet, is deze gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten dan wel de opdracht te annuleren. Opleidingen 2000 is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De opdrachtgever dient dan de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, doch tenminste hetgeen is overeengekomen, aan Opleidingen 2000 te voldoen.

5. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor diens verplichtingen voortvloeiend uit de met Opleidingen 2000 aangegane overeenkomst, ook al worden een of meerdere van die verplichtingen door een derde voor de opdrachtgever voldaan, zoals bijvoorbeeld de betaling van het lesgeld door de werkgever van opdrachtgever.


Artikel 6 Verplichtingen van Opleidingen 2000

1. Opleidingen 2000 zal bij de uitvoering van de opdracht de meeste zorgvuldigheid in acht nemen.

2. Opleidingen 2000 draagt zorg voor geheimhouding van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens, behoudens in het geval dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of een rechterlijke instantie, de politie of arbitragecommissie om die gegevens verzoekt. Voor zover nodig machtigt opdrachtnemer Opleidingen 2000 door ondertekening van de overeenkomst en acceptatie van deze voorwaarden tot het verstrekken van die gegevens aan de hiervoor genoemde instanties.

3. Opleidingen 2000 zal aan opdrachtgever of derden geen informatie verstrekken indien de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet GBA, of enige andere wet- of regelgeving zich hiertegen verzet.

4. Opleidingen 2000 draagt ervoor zorg dat de personen die met de uitvoering van de

opdracht belast zijn, beschikken over voldoende opleiding.


Artikel 7 Geheimhouding

1. Opdrachtgever is verplicht om door de Opleidingen 2000 aan hem of haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen. Het is de niet toegestaan de inhoud van door Opleidingen 2000 verstrekt lesmateriaal, adviezen of andere van opdrachtnemer afkomstige gegevens of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden, aan derden te verstrekken of bekend te maken ongeacht op welke wijze en of dat direct of indirect gebeurt. Per overtreding verbeurt opdrachtgever een boete van € 2.500,00 dan wel de daadwerkelijk geleden schade, naar keuze van Opleidingen 2000. Deze bepaling is ook van toepassing op artikel 8 lid 11 en 12.

2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en andere voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, waaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal Opleidingen 2000 alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Een en ander overigens met inachtneming van artikel 6 lid 2 en lid 3.

3. Opdrachtgever vrijwaart Opleidingen 2000 voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die eventueel tegen Opleidingen 2000 worden ingesteld wegens een niet aan haar toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede andere wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.

4. Opleidingen 2000 is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde of op andere wijze verkregen stukken aan opdrachtgever te retourneren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 8 Training, opleiding en instructie

1. Inschrijvingen geschieden met een volledig naar waarheid ingevuld online inschrijfformulier, dan wel door ondertekening van een offerte of opdrachtbevestiging daartoe.

2. Opleidingen 2000 heeft het recht om bij teveel inschrijvingen de aanmelders door te schuiven naar een volgende training- of instructiedatum. In het geval van een opleiding vindt daarover eerst overleg plaats.

3. Opleidingen 2000 mag een opleiding, training of instructie af gelasten indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.

4. Opleidingen 2000 is gerechtigd een opleiding, training of instructie te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van een te gering aantal deelnemers, door ziekte van deelnemers of docenten, trainers, instructeurs, en/of in het geval dat de samenstelling van de groep deelnemers, naar haar inzicht, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening, maar ook in het geval van lid 3 van dit artikel. In deze gevallen heeft de deelnemer het recht na schriftelijke kennisgeving hiervan zijn deelname kosteloos te annuleren

5. Bij annulering door de opdrachtgever (om welke reden dan ook) van deelname aan een opleiding, training of instructie, geldt

de volgende regeling:

-100% van de overeengekomen prijs dient te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 7 kalenderdagen voor de opleiding, training of instructie plaatsvindt;

-50% van de overeengekomen prijs dient te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 14 kalenderdagen voor de opleiding, training of instructie plaatsvindt;

-25% van de overeengekomen prijs dient te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 21 kalenderdagen voor de opleiding, training of instructie plaatsvindt.

Indien tussen het moment van de annulering en de datum van de geannuleerde opleiding, cursus of training tenminste 21 kalenderdagen zit, kan de annulering kosteloos geschieden.

Als start van de opleiding wordt bij een opleiding met alleen contactonderwijs de eerste lesdag gerekend. Bij een opleiding met online leerstof wordt de datum waarop de cursist de gebruiksersnaam en wachtwoord heeft ontvangen gerekend en daarmee kon beginnen met de opleiding.

Bij een verkorte opleiding gedeeltelijke zelfstudie wordt de datum gerekend waarop de cursist de cursusmaterialen heeft ontvangen en daarmee kon beginnen met de opleiding.

7. Elke annulering dient middels een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden gedaan of per email aan info@opleidingen2000.nl, bij gebreke waarvan geen annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden.

8. In overleg met, en na toestemming van Opleidingen 2000, is het mogelijk dat een aangemelde cursist zich door een ander laat vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen. In dat geval is de cursist hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst, naast de vervanger.

9. Indien het aantal aanbiedingen daartoe naar het oordeel van Opleidingen 2000 aanleiding geeft, is zij gerechtigd de opleiding, training of instructie te combineren met één of meer andere opleidingen, trainingen, of instructies, of deze op een latere datum of later tijdstip te laten plaatsvinden. Indien en voor zover zij hiertoe besluit over te gaan, bestaat geen recht op restitutie dan wel vermindering van de overeengekomen vergoeding van opleidings-, trainings- of instructiekosten.

10. Het verschuldigde bedrag kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen.

11. Opleidingen 2000 alsmede de auteurs die bij of voor haar werkzaam zijn, behouden het recht van het intellectuele eigendom, welke (tevens) rusten op al het door Opleidingen 2000 verstrekte, althans aan opdrachtgever en/of deelnemer(s) ter beschikking gestelde cursusmateriaal, zoals syllabi, boekwerken, sheets, grafieken, oefencasussen, cursusmethoden, enzovoorts, behoudens een schriftelijk overeengekomen andersluidend beding. Artikel 7 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.

12. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opleidingen 2000 kopiëren en of verspreiden van de ter beschikking gestelde materialen is niet toegestaan en maakt de opdrachtgever schadeplichtig. Artikel 7 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.

13. Het is ter beoordeling van Opleidingen 2000 of zij gevolg geeft aan een verzoek tot toezending van cursusmateriaal zonder dat deelname mogelijk is dan wel is gebleken).

14. Bij zogenaamde gecombineerde opleidingen (zoals Vitaalcoach of Combinatiepakketten)waarbij een cursist wordt opgeleid tot meer dan één diploma, wordt het totale opleidingstraject dat is overeengekomen gezien als zijnde één opleiding. Deze kan dus ook alleen voor aanvang van de eerste cursusdag nog worden geannuleerd volgens de onder lid 5 van dit artikel genoemde voorwaarden. Daarna is de cursist verplicht tot betaling van het complete pakket.


Artikel 9 Herroepingsrecht

1. Indien de opdrachtgever een particulier is, mag de opdrachgever de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Als datum van totstandkoming geldt de datum waarop de opdrachtgever het online inschrijfformulier heeft ingevuld en verzonden.

2. De opdrachtgever maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Opleidingen 2000 heeft de opdrachtgever nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Opleidingen 2000 betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 31 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.

4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert de Opleidingen 2000 de retourzending niet en is de opdrachtgever verplicht de opleiding af te nemen of de kosten voor het materiaal te vergoeden.


Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden, uiterlijk een week voor aanvang van de instructie, training of opleiding. Latere betaling is alleen toegestaan indien opdrachtgever een factuur met een latere vervaldatum heeft ontvangen van Opleidingen 2000. Opleidingen 2000 is evenwel bevoegd een voorschot van haar opdrachtgever te verlangen ter hoogte van maximaal de te verwachten verschotten en de overeengekomen vergoeding. In het geval van een opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt ten aanzien van het voorschot hetgeen in de wet is bepaald. Lid 5 van dit artikel is ook van toepassing op dit lid.

2. Opdrachtgever is verplicht om betalingen giraal, ergo door middel van bank- of giro-overboeking te verrichten.

3. Zolang een gedeclareerd voorschot niet is betaald, is Opleidingen 2000 niet gehouden om met de werkzaamheden aan te vangen dan wel die voort te zetten, of een cursist toe te laten dan wel op te leiden, te trainen of te instrueren, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dit lijdt in geen geval tot een toerekenbare tekortkoming van Opleidingen 2000, maar wordt gekwalificeerd als schuldeisersverzuim door opdrachtgever.

4. Opleidingen 2000 is te allen tijde gerechtigd tot verrekening of opschorting.

5. Betaling van een declaratie anders dan wanneer sprake is van artikel 10 lid 1, dat voor het overige onverkort op dit lid van toepassing is, dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Deze termijn wordt aangemerkt als fatale termijn in de zin der wet. Bij niet of niet-volledige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor door Opleidingen 2000 een ingebrekestelling aan opdrachtgever hoeft plaats te vinden.

6. Bij niet-tijdige betaling wordt aan de opdrachtgever de wettelijke handelsrente, en in geval van een natuurlijk persoon niet handelend in het kader van beroep of bedrijf: de wettelijke rente, in beide gevallen vermeerderd met 8% in rekening gebracht, evenwel met een minimum van 15% per jaar. De rente is alsdan verschuldigd vanaf de factuurdatum dan wel zeven dagen voor aanvang van een instructie, training of opleiding.

Tevens komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden tussen partijen forfaitair vastgesteld op 15% van de totale vordering, inclusief verschuldigde rente, en te vermeerderden met die rente, ongeacht de hoogte van de vordering, evenwel met een minimum van het bedrag dat de door Opleidingen 2000 ingeschakelde of in te schakelen gemachtigde aan opdrachtgevers voor een dergelijke invordering conform haar algemene voorwaarden gebruikelijk in rekening brengt. Dit bedrag is door opdrachtgever tevens verschuldigd indien slechts één enkele brief, fax, sms of e-mail is verzonden of telefonisch of persoonlijk contact is geschied en ongeacht of dit door een gemachtigde of door Opleidingen 200 zelf is bewerkstelligd en ongeacht of deze kosten reeds door een tot invordering gemachtigde aan Opleidingen 2000 in rekening zijn gebracht of niet.

Voor zover de kosten van een procedure voor de bevoegde rechter of arbitragecommissie dan wel een mediator aan de zijde van Opleidingen 2000 meer bedragen dan de kosten die in de betreffende procedure aan Opleidingen 2000 worden toegewezen, geldt dat het bedrag aan kosten dat het toegewezen bedrag overstijgt, tevens door opdrachtgever aan Opleidingen 2000 verschuldigd is, ongeacht of die kosten reeds aan de betreffende persoon of instantie zijn voldaan of niet en ongeacht welke werkzaamheden daarvoor zijn uitgevoerd.

7. Eventuele bezwaren tegen de declaratie dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt en wel binnen acht dagen na de verzenddatum van de declaratie bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt met de declaratie te hebben ingestemd.

8. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van betaling of tot verrekening.

9. Plaats van betaling is de statutaire vestigingsplaats van opdrachtnemer.

10. Indien de betalingstermijn van een declaratie is verstreken, zonder dat deze volledig is voldaan, zijn alle openstaande declaraties direct opeisbaar. Deze zijn tevens direct opeisbaar in het geval van bedrijfsovername of -fusie, faillissement of onder bewind- of curatele stelling van opdrachtgever en toepassing op deze van de wet schuldsanering natuurlijke personen of surseance van betaling.

11. Betalingen aangaande het aan Opleidingen 2000 toekomende, worden als volgt toegerekend, ongeacht andere instructies of omschrijvingen van opdrachtgever: zij strekken eerst in mindering op gerechtelijke kosten, vervolgens op buitengerechtelijke kosten, daarna op lopende rente, voorts op reeds verschenen rente. Vervolgens op opeisbare vorderingen en daarna op de oudst openstaande vordering.

12. Zolang alle vorderingen van Opleidingen 2000 op opdrachtgever niet zijn voldaan, heeft Opleidingen 2000 de bevoegdheid diens verplichting tot afgifte van alle onder deze berustende stukken en andere goederen op te schorten, totdat opdrachtgever zich van als diens verplichtingen jegens opdrachtgever, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande declaraties, heeft gekweten.


Artikel 11 Klachten

1. Opleidingen 2000 heeft het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel staan. Mocht een cursist om welke reden dan ook niet geheel tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kan men dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@opleidingen2000.nl o.v.v. de aard van de klacht.

2. Na ontvangst neemt Opleidingen 2000 binnen 5 werkdagen contact op met de cursist. Voorts zal worden getracht de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

3. Indien de cursist het niet eens is met de uitspraak over de klacht, wordt een beroep worden gedaan op de uitspraak van een derde bij wijze van bindend. Cursusinhoudelijk is dit de op de opleiding betrekking hebbende brancheorganisatie. Voor administratieve zaken is dit een door Opleidingen2000 aangewezen partij welke vanuit zijn beroepethiek onafhankelijk opereert. Denk hierbij aan een deurwaarderskantoor. Indien Opleidingen 2000 een bindend advies wil initiëren, stelt zij de cursist eerst bij aangetekend schrijven tenminste één maand in de gelegenheid om ervoor te kiezen dat het geschil aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd. Als die termijn is verstreken zonder dat de cursist gekozen heeft voor de rechter, kan het bindend advies gevraagd worden en geldt dat voor alle partijen. De

adviseur geeft ook advies met betrekking tot voor wiens rekening de daarmee gepaard gaande

kosten komen.

4. Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.


Artikel 12 Geschillen

1. Op alle opdrachten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan uit een opdracht waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij opdrachtnemer de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Opleidingen 2000 in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen kan elk der partijen de kantonrechter verzoeken tot vaststelling over te gaan van een nieuwe tekst voor het artikel. Indien de zaak reeds voor een rechterlijke instantie of arbitragecollege aanhangig is gemaakt, kan de rechter of arbiter bij gebreke van overeenstemming direct tot vaststelling overgaan.


Opleidingen 2000:

Markt 17, 4931BR, Geertruidenberg, Nederland

Tel 088-0304282, info@opleidingen2000.nl

Kvk: 55130194, BTW-nummer 851577970B01

Erkenningen

arrow_drop_up arrow_drop_down