Klachten- en geschillenregeling

Het melden van klachten

Opleidingen 2000 heeft het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel staan. Mocht een cursist om welke reden dan ook niet geheel tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kan men dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@opleidingen200.nl o.v.v. de aard van de klacht. 


Na ontvangst neemt Opleidingen 2000 binnen 5 werkdagen contact op met de cursist.
Voorts zal worden getracht de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. 
Vragen of klachten die meer dan 10 dagen verwerkingstijd vragen, worden door Opleidingen 2000 binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een antwoord kunt verwachten.


Indien de cursist het niet eens is met de uitspraak over de klacht, kan een beroep worden gedaan op de geschillenregeling.


Klachten die niet binnen 2 maanden van het ontstaan van de klacht zijn ingediend zijn niet ontvankelijk.


Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. De klacht en de wijze van afhandeling wordt vastgelegd en tot een periode van 2 jaar na afhandeling vertrouwelijk digitaal bewaard.

De geschillenregeling

De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

Geschillen tussen u en Opleidingen 2000 over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Opleidingen 2000 te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door Opleidingen 2000 aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

Opleidingen 2000 is aangesloten bij de NRTO – Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Via deze aansluiting kan de cursist gebruik maken van De Geschillencommissie, afdeling Particuliere Onderwijsinstellingen.

Kijk voor meer informatie hierover op: www.degeschillencommissie.nl.


De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig de klachtenprocedure bij Opleidingen 2000 heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig de klachtenprocedure bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Opleidingen 2000 aan deze keuze gebonden.

Wanneer Opleidingen 2000 een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moeten wij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. Opleidingen 2000 zal daarbij aankondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.

De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.